O nas

Historia i działalność Koła Powiatowego PZN w Jaśle w latach 1967-2017

Koło PZN w Jaśle powstało w 1967r. Opiekunem i założycielem był inwalida wzroku Ryszard Piszczak. Wcześniej działał on w Zarządzie Okręgu PZN w Krakowie a nabyte tam doświadczenia przeniósł na tutejszy teren. Współpracowali z nim Fryderyk Motyka, Maria Kawa i Krystyna Szmyd. Reprezentowali oni opiekę społeczną. Pomagali oni chorym i potrzebującym pomocy członkom naszego Koła. W latach 1972-75 Ryszard Piszczak pracował w Zarządzie Okręgu w Rzeszowie. W 1975r. wyjechał do Tarnowa, gdzie objął funkcję kierownika Biura Zarządu Okręgu PZN. Po jego odjeździe opiekę nad Kołem objął Stanisław Dachowski Opiekun Społeczny Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jaśle.

Od 15 listopada 1976r. funkcję Przewodniczącej Kola PZN w Jaśle pełniła Janina Tokarz. Biuro Zarządu Koła z braku innego pomieszczenia przeznaczonego na ten cel do 18 maja 1994r.mieściło się w prywatnym domu jej rodziców Heleny i Kazimierza Tokarzów przy ulicy Łukasiewicza. W pracy nad prowadzeniem dokumentacji Koła, akt personalnych członków i pobieraniu składek pomagali jej: Bronisław Wietecha- sprawujący opiekę nad Kołem, Helena Tokarz- matka p. Janiny oraz Stanisław Dachowski- jako Sekretarz Koła. Po jego śmierci w 1981r. funkcję tę przejęła Janina Maciejczyk- emerytowana nauczycielka. Sekretarzem Koła była ona do 30 czerwca 2011r. a po niej funkcję tę przejęła pani Danuta Lenar.

Do roku 1992 nie było ustalonych dni ani godzin urzędowania .Interesanci przyjmowani byli codziennie o każdej porze dnia, co było bardzo utrudnione dla przewodniczącej i jej rodziców. Po śmierci śp. Heleny i Kazimierza Tokarzów w roku 1990 biuro zostało przeniesione do pomieszczenia w ich nowo wybudowanym domu. Wtedy też na posiedzeniu Zarządu Koła podjęto uchwałę o przyjmowaniu interesantów 2 razy w tygodniu.

W 1994r., dzięki staraniom pani Zofii Krygowskiej oraz Zarządu Biuro Koła zostało przeniesione do lokalu w Jasielskim Domu Kultury, który otrzymaliśmy dzięki życzliwości władz Urzędu Miasta i Dyrektora JDK pana mgr Karola Głowy.

W latach 1999- 2013 funkcję przewodniczącej Koła pełniła pani Zofia Krygowska a po niej funkcję tę przejęła pani Janina Topór i pełni ją do dzisiaj.

W latach 1981-1992 zastępcą przewodniczącej był pan Tadeusz Świstak, a po nim funkcję tę przejęła pani Irena Gorczyca i pełni ją do dziś.

W 2008r. dzięki staraniom Zarządu Koła oraz życzliwości Pani Burmistrz Marii Kurowskiej otrzymaliśmy samodzielny lokal przy ul. Śniadeckich 15, dzięki czemu mogliśmy rozszerzyć naszą działalność świetlicową, oraz organizować spotkania i szkolenia.

Obecnie Koło nasze zrzesza 147 osób w tym członków zwyczajnych jest 121 osób , 14 dzieci do 16-go roku życia oraz 12 podopiecznych dorosłych. Wśród tej grupy osób znajdują się osoby z dodatkowymi schorzeniami takimi jak: cukrzyca, głuchota, porażenie mózgowe, stwardnienie rozsiane, brak kończyn i inne. Członkowie Koła wywodzą się z Miasta Jasła i Gmin Powiatu Jasielskiego. Członkowie naszego Koła objęci są opieką duszpasterską. Duszpasterstwo to działa od 1968r. Od 1980r. do chwili obecnej prowadzone jest ono przez Ojców Franciszkanów.

Od początku istnienia Koła zmarło 120 członków w tym osoby zasłużone dla naszego Koła takie jak: Ryszard Piszczak- I przewodniczący Koła, Stanisław Dachowski, Helena Tokarz, Stanisław Kumik, Stanisław Osika, Bronisław Wietecha, Władysław Król- członek nadzwyczajny ( uczcijmy ich minuta ciszy ).

Obecny skład Zarządu:

Janina Topór- Prezes Zarządu

Krystyna Myśliwiec Wiceprezes Zarządu

Henryk Dąbrowski- Sekretarz Koła

Ryszard Rutkowski– Skarbnik Koła

Jan Ochałek- Członek Zarządu

Anna Konieczny- Członek Zarządu

Wiesława Lisowiec- Członek Zarządu

Maria Polańska Z-ca Członka Zarządu

Swoje zadania Zarząd Koła realizuje poprzez:

– przyjmowanie i rejestrację nowych członków

– informowanie członków o różnych formach rehabilitacji i szkolenia

– pozyskiwanie sponsorów

– współpracę z lekarzami okulistami, optykami, psychologami, szkołami, Poradnią Diabetologiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej, CARITAS-em, Młodzieżowym Domem Kultury.

– pomaganie w załatwieniu spraw urzędowych m.in. pomoc w wypełnianiu PIT-ów

– zaopatrywanie członków Koła w sprzęt rehabilitacyjny

– organizowanie corocznych spotkań okolicznościowo- integracyjnych takich jak: Opłatek, Święcone, Dzień Dziecka, Św. Mikołaj, Międzynarodowy Dzień Niewidomego- Dzień Białej Laski

– organizowanie wyjazdów integracyjno- szkoleniowych z orientacji przestrzennej, posługiwania się białą laską, czynności dnia codziennego oraz z terapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków, nikotyny, a także dotyczących chorób oczu.

– organizowanie pielgrzymek i wycieczek turystyczno- integracyjnych

– organizowanie różnorodnych spotkań w świetlicy naszego Koła

Wyjazdy integracyjno- szkoleniowe, spotkania okolicznościowe oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego możliwy jest dzięki przyznanym dotacjom u Urzędu Miasta- Sprawy Społeczne oraz ze Starostwa Powiatowego i PCPR a także Gminy Jasło. Korzystamy również z doraźnej pomocy indywidualnych sponsorów oraz odpisów 1% od podatku rozliczeń PIT.

Corocznie dzieci z naszego Koła biorą udział w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych organizowanej przez CARITAS.

Niektórzy członkowie należą do klubu sportowego CROSS Podkarpacie. Biorą udział w zawodach strzeleckich, laserowych, śrutowych oraz w brydżu sportowym osiągając wysokie lokaty. Zdobywają nagrody, puchary i medale rozsławiając nasze jasielskie Koło PZN.

Historia i działalność naszego Koła oraz wszystkie ważne wydarzenia zapisywane są na bieżąco w 7-tomowej ilustrowanej kronice, prowadzonej od 1994r. przez panią Irenę Gorczycę. O naszym Kole obszernie opisano też w książkach „ Jasło na przełomie II i III tysiąclecia” oraz w „ Encyklopedia Jasła”. Także ważniejsze spotkania zaznaczane są w mediach lokalnych takich jak „ Obiektyw Jasielski”, „ Podkarpacie”, oraz telewizji lokalnej, która rozpowszechnia film „ N jak niewidomy”.

Składamy serdeczne podziękowania od Zarządu i członków Koła Władzom Samorządowym za wielką życzliwość, otwartość i zrozumienie problemów osób niewidomych i słabowidzących: Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Miasta, gminom którzy na przestrzeni 50 lat wspierali działalność naszego Koła, dziękujemy Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury oraz CARITAS. Dziękujemy Podkarpackiemu Okręgowi PZN w Rzeszowie za współpracę szczególnie Panu Prezesowi Ryszardowi Cebuli, Pani Dyrektor Małgorzacie Musiałek, Pani rehabilitant- Alinie Niedużak oraz pracownikom Biura.

Z całego serca składamy podziękowanie naszym Członkom Nadzwyczajnym za wszelką bezinteresowną pomoc. Są nimi:

1. lek. med. okulista Maria Krypajtis- Maczuga

2. mgr inż. Zdzisław Gorczyca

3. Janina Maciejczyk

4. Czesław Topór

5. Władysław Myśliwiec

Dziękujemy im za to że bezinteresownie i ofiarnie wspierają działalność naszego Koła.

Wszystkim naszym darczyńcom, przyjaciołom, życzliwym osobom, którzy w jakikolwiek sposób na przestrzeni minionych 50 lat wspierali działalność naszego Koła dziękujemy słowami Cypriana Kamila Norwida „ Dobroć serca jest tym, co ciepło promieni słońca „.